Telefon support: 7199 8303

Back To Top

Søger du svar om cannabis?

Søger du svar om cannabis?

Klik HER for at lære mere

Siden er på mange forskellige sprog og også dansk.

- Hvad er hamp ekstrakt ?
- Hvad er CBD ekstrakt ?
- Kan toldkontrollen skabe leverings problemer ?
- Hvordan virker CBD
- Kan det give allergiske reaktioner ?
- Hvilke varer kan jeg bestille  og hvordan betaler man ?

Du finder også svar på mange andre spørgsmål.


Øvrige informationer

100% Certificeret
Endocas produkter er alle økologisk producerede. Vi kontrollerer hele processen, fra frø i jorden til produkt på hylden. Vi har 100% over fremstillingsprocessen og vi er stolte af at sige, at vores CBD-produkter er af den bedste kvalitet man kan købe for penge.


Hvis du har spørgsmål som du ikke finder svar på siden, så kontakt Gert Fleron på mail: tryusaps@gmail.com


Lovgivning, told og kørekort

Endocas produkter, er lovlige ifølge gældende EU regulativer, og overholder grænsen for THC indhold i hamp produkter på maksimalt 0,2% THC, i de fleste Endoca produkter er der slet intet THC indhold. Det sker at pakker ordret hos os bliver taget i tolden, vi har dog heldigvis kun oplevet det én gang, tilbage i marts måned 2017, hvor det berørte 8 af vores brugere. Siden da har alle vores over 11.000 brugere oplevet at få leveret.

Grundet varernes fri bevægelighed i EU, så har du faktisk krav på at kunne modtage dine økologiske Endoca cannabis CBD produkter fra f.eks Tyskland , Holland eller andre EU-lande. Leveret hjem til dig i Danmark.

Desværre mener lægemiddelstyrelsen at CBD produkter med sporstoffer af THC i produkterne er medicin og narkotika, og derfor kun medicinalfirmaer må sælge det til udlevering via recept. EU´s regulativer er dog gældende over nationale bestemmelser, og det er derfor som sagt en rettighed, at du må handle dit CBD kosttilskud og f.eks kosmetiske produkter indeholdende CBD, så længe de indeholder mindre end 0,2% THC, og dermed ikke er euforiserende.

Du kan hos Lægemiddelstyrelsen læse nærmere om deres syn på CBD olierne og lovligheden af disse. Spørgsmål og svar om medicinsk cannabis: Hvad er lovligt?
Læs mere her

Fri bevægelighed for varer Europa-Parlamentet - Til din rådighed

Den frie bevægelighed for varer, som er den første af de fire grundlæggende friheder på det indre marked, er sikret gennem afskaffelsen af toldafgifter og kvantitative restriktioner samt gennem forbuddet mod foranstaltninger med tilsvarende virkning. Principperne om gensidig anerkendelse, fjernelsen af fysiske og tekniske hindringer og fremme af standardisering blev tilføjet for at videreføre gennemførelsen af det indre marked. Med vedtagelsen af de nye retlige rammer i 2008 blev markedsføringen af produkter, den frie bevægelighed for varer, markedsovervågningssystemet i EU og CE-mærkningen styrket i væsentlig grad.

Endvidere er princippet om gensidig anerkendelse blevet konsolideret, så det dækker et bredt udvalg af andre produkter, der ikke er omfattet af EU-harmoniseringen.
Læs mere her

Retsgrundlag  


Artikel 26 og 28-37 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)

UNIONENS INTERNE POLITIKKER OG FORANSTALTNINGER - DET INDRE MARKED

Artikel 26
(tidl. artikel 14 i TEF)

1. Unionen vedtager foranstaltninger med henblik på oprettelse af det indre marked eller sikring af dets funktion i henhold til de relevante bestemmelser i traktaterne.

2. Det indre marked indebærer et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaterne.

3. Rådet fastlægger på forslag af Kommissionen de retningslinjer og betingelser, der er nødvendige for at sikre afbalancerede fremskridt i alle berørte sektorer.

FRIE VAREBEVÆGELSER

Artikel 28
(tidl. artikel 23 i TEF)

1. Unionen er bl.a. en toldunion, som omfatter al vareudveksling, og som indebærer forbud mod told ved indførsel fra og ved udførsel til andre medlemsstater, såvel som mod alle afgifter med tilsvarende virkning, samt indførelse af en fælles toldtarif over for tredjeland.

2. Bestemmelserne i artikel 30 og i kapitel 3 i dette afsnit finder anvendelse på varer med oprindelse i medlemsstaterne og på de varer hidrørende fra tredjeland, som frit kan omsættes i medlemsstaterne.

Artikel 29
(tidl. artikel 24 i TEF)

Ved varer, som frit kan omsættes i en medlemsstat, forstås sådanne fra tredjeland hidrørende varer, for hvilke de af vedkommende medlemsstat foreskrevne formaliteter i forbindelse med indførelsen er blevet opfyldt, og for hvilke denne medlemsstat har opkrævet gældende told og afgifter med tilsvarende virkning, og for hvilke disse told- og afgiftsbeløb ikke er blevet helt eller delvis godtgjort.

KAPITEL 1
Toldunionen

Artikel 30
(tidl. artikel 25 i TEF)

Told ved indførsel og udførsel og andre afgifter med tilsvarende virkning er forbudt mellem medlemsstaterne. Dette gælder også finanstold.

Artikel 31
(tidl. artikel 26 i TEF)

Rådet fastsætter på forslag af Kommissionen toldsatserne i den fælles toldtarif.

Artikel 32
(tidl. artikel 27 i TEF)

Kommissionen tager under udøvelsen af de hverv, der er betroet den i medfør af dette kapitel, hensyn til:

a) nødvendigheden af at fremme samhandelen mellem medlemsstaterne og tredjeland

b) udviklingen af konkurrencevilkårene inden for Unionen i det omfang, denne udvikling medfører en styrkelse af virksomhedernes konkurrenceevne

c) Unionens behov for forsyninger med råvarer og halvfabrikata, idet den samtidig bør påse, at konkurrencevilkårene mellem medlemsstaterne med hensyn til færdigvarer ikke fordrejes

d) nødvendigheden af at undgå alvorlige forstyrrelser i medlemsstaternes økonomiske liv og af at sikre en rationel udvikling af produktionen og en forøgelse af forbruget inden for Unionen.

KAPITEL 2
Toldsamarbejde

Artikel 33
(tidl. artikel 135 i TEF)

Inden for traktaternes anvendelsesområde træffer Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure foranstaltninger til styrkelse af toldsamarbejdet mellem medlemsstaterne og mellem disse og Kommissionen.

KAPITEL 3
Forbud mod kvantitative restriktioner mellem medlemsstaterne

Artikel 34
(tidl. artikel 28 i TEF)

Kvantitative indførselsrestriktioner såvel som alle foranstaltninger med tilsvarende virkning er forbudt mellem medlemsstaterne.

Artikel 35
(tidl. artikel 29 i TEF)

Kvantitative udførselsrestriktioner såvel som alle foranstaltninger med tilsvarende virkning er forbudt mellem medlemsstaterne.

Artikel 36
(tidl. artikel 30 i TEF)

Bestemmelserne i artikel 34 og 35 er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne.

Artikel 37
(tidl. artikel 31 i TEF)

1. Medlemsstaterne tilpasser de statslige handelsmonopoler, således at enhver forskelsbehandling af medlemsstaternes statsborgere med hensyn til forsynings- og afsætningsvilkår er udelukket.

Denne artikels bestemmelser finder anvendelse på ethvert organ, gennem hvilket en medlemsstat, de jure eller de facto, direkte eller indirekte, kontrollerer, leder eller øver mærkbar indflydelse på indførsel eller udførsel mellem medlemsstaterne. Disse bestemmelser finder også anvendelse på statskoncessionerede monopoler.

2. Medlemsstaterne afholder sig fra at indføre nye foranstaltninger, som strider mod de i stk. 1 anførte principper, eller som begrænser rækkevidden af de artikler, der angår forbuddet mod told og kvantitative restriktioner mellem medlemsstaterne.

3. I tilfælde af at et statsligt handelsmonopol indebærer en regulering, der tilsigter at lette afsætningen eller sikre en bedre udnyttelse af landbrugsprodukter, skal der ved anvendelse af bestemmelserne i denne artikel sikres tilsvarende garantier for de pågældende producenters beskæftigelse og levestandard.

Læs dem her

sample-banner sample-banner RING ELLER SKRIV

+(45) 7199 8303

sample-banner sample-banner HANDELSBETINGELSER

Fortrydelsesret og reklamation

sample-banner sample-banner BETALING OG LEVERING

Kreditkort, PayPal, Bank

sample-banner sample-banner FORSENDELSE

Post Danmark/DAO